Nye hjælpepakker

Som led i yderligere nedlukning af landet den 11. december 2020, åbnes der nu for almindelige hjælpepakker. Det er ikke en forudsætning, at man er omfattet af restriktioner.

Som følge af covid-19 restriktioner i nu 69 kommuner fra 11. december 2020, er der indgået politisk aftale om at genåbne de generelle kompensationsordninger.

Hvem omfattes af ordningerne?

Kompensationsordningerne gælder for alle virksomheder i Danmark, uanset om man er omfattet af restriktioner. Blot man bliver påvirket af covid-19 situationen.

Tidsmæssig udstrækning

Kompensationsordningerne gælder fra den 9. december 2020 og – indtil videre – til 3. januar 2021. Der er enighed om, at forlænge ordningerne hvis restriktioner forlænges efter den 3. januar 2021.

For de 38 kommuner, hvor restriktionerne trådte i kraft den 9. december 2020, vil kompensation for faste omkostninger og omsætning generelt kunne søges fra 9. december 2020. For resten af landet vil hjælpen kunne søges fra den 11. december 2020.

Hvilke ordninger?

Denne artikel fokuserer på

  •  Lønkompensation for hjemsendte medarbejdere
  •  Kompensation for faste omkostninger
  •  Kompensation til selvstændige

Lønkompensation for hjemsendte medarbejdere
Der er tale om de samme forudsætninger, som gjaldt for den tidligere lønkompensationsordning 9. marts 2020 – 29. august 2020.

Det er et krav, for at få lønkompensation, at virksomheden står overfor at skulle varsle afskedigelse for mindst 30 pct. af medarbejderstaben, eller mere end 50 ansatte.

Medarbejderne må ikke arbejde for virksomheden under hjemsendelsen, og der kan ikke søges lønkompensation for medarbejdere, der arbejder hjemmefra. Virksomheden skal betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden, og det er en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager.

Lønkompensationen udgør 75 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede funktionærers løn månedligt, og 90 pct. af løn til ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 30.000 kr. pr. omfattet ansat.

Modsat forårets ordning, kan virksomheden vælge at søge kompensation for enkelte arbejdssteder (p- numre) eller hele virksomheden.

Ovennævnte kriterier og vilkår vil, hvor der søges om kompensation for enkelte arbejdssteder, finde anvendelse for det enkelte arbejdssted og ikke virksomheden samlet set.

Genindførelsen af lønkompensationsordningen for virksomheder i de 69 kommuner vil strække sig over juleferien, hvor mange virksomheder holder ferielukket. Virksomhederne vil derfor ikke kunne modtage kompensation for 3 dage i den lønkompenserende periode.

Der stilles ikke krav om afholdelse af feriedage for medarbejdere, men det må forventes, at mange ansatte har planlagt ferie eller fridage over juleferien.

Det forudsættes, at allerede aftalt ferie eller fridage, som er aftalt forud for den 9. december, afholdes som planlagt.

Skæringsdatoen for, hvornår virksomheden sidst må have afskediget medarbejdere, fremrykkes til d. 9. december. Virksomheder kan modtage lønkompensation for medarbejdere ansat før d. 7. december.

Kompensationsordningen træder i kraft 9. december 2020 og gælder frem – indtil videre – 3. januar 2021.

En tillægsaftale udvider ordningen fra 38 kommuner til hele landet. Det fremgår ikke af tillægsaftalen, om der er forskel på kompensationsperiodens startdato for de 38 kommuner hhv. hele landet.

Øvrige betingelser følger den tidligere aftalte generelle lønkompensationsordning.

Kompensation for faste omkostninger

Alle virksomheder får adgang til den generelle kompensationsordning for faste omkostninger såsom husleje, hvis de har en omsætningsnedgang på minimum 30 pct.

Virksomheder, der er tvangslukket og ingen omsætning har, kan få dækket 100 pct. af de faste omkostninger.

Mikro- og små virksomheder kan opnå op til 90 pct. kompensation for udækkede, faste omkostninger. Mellemstore og store virksomheder kan opnå op til 70 pct. kompensation.

Der vil kunne opnås kompensation på op til ca. 22,5 mio. kr. pr. virksomhed, dog ikke mere end svarende til den tidligere aftalte forbedrede trappemodel.

Der bliver formentligt krav om revisorerklæring i stil med tidligere, antageligt samme ISA 805 erklæring.

”Faste omkostninger light” udbredes ligeledes til hele landet. Der er i dag ikke krav om revisorerklæring ved light-ordningen med maksimal støtte på 50.000 kr. pr. måned til stedbundne omkostninger. Det forventes gentaget i de nye ordninger.

Referenceperioden forventes at være samme periode sidste år.

Kompensation til selvstændige

Kompensationsordningerne for selvstændige, freelancere, kombinatører og kunstnere mv. genåbnes. De gælder i hele landet.

Der åbnes for adgang til kompensationsordningerne for alle selvstændige mv., som oplever et forventet omsætnings- eller indkomsttab på minimum 30 pct. i kompensationsperioden. Tabet opgøres i forhold til en referenceperiode, der i udgangspunktet udgør den tilsvarende periode sidste år.

Der vil blive foretaget efterkontrol.

  •  Selvstændige og freelancere kan få kompenseret 90 pct. af deres tab, dog maksimum 23.000 kr. pr. måned.
  •  Selvstændige omfattet af forbud mod at holde åbent kan i perioden, hvor de er omfattet af forbuddet, få kompenseret 100 pct. af deres omsætningstab, dog maksimum 23.000 kr. pr. måned, såfremt de ingen omsætning har i perioden.
  •  Kombinatører kan få dækket 90 pct. af deres tab, dog maksimum 20.000 kr. pr. måned. Selvstændige mv. som allerede har søgt en af de eksisterende ordninger, fordi de er underlagt en af de nationale restriktioner fx forsamlingsforbuddet, vil ikke skulle søge ordningen igen.

Den videre færd

Der er ikke udstedt bekendtgørelser endnu, og der er ikke åbent for ansøgning endnu. Ansøgningsfristen er endnu ikke kendt.
Det er heller ikke kendt, hvornår der skal indsendes slutopgørelser.
Der kan ske ændringer i ovenstående.

Forsimpling af hjælpepakker

Den foreslåede genåbning vil indebære, at der sker en forsimpling af kompensationsordningerne. Dette skal gøre ansøgningsprocessen lettere for virksomheder og selvstændige mv.

Aftalepartierne er derudover enige om at se på muligheden for at yderligere forenklinger af ordningerne.

Det fremgår ikke hvad forenklingerne består i,- men nyheden er meget kærkommen.