NYHEDER TIL DIG OG VIRKSOMHEDEN

Få værdifuld viden om økonomi

Klik på billedet og download det nyeste nummer af “Din Revisor Informerer”. Her er flere gode artikler om alt fra udlejning af privat fritidshus, Indeksregulering af indefrosne feriepenge, Tjek af forskudsopgørelsen, Nyt om medarbejdersignatur, Erfaringer med Business Angels, Hovedaktionærens skattemæssige gyser, Skatteregler, når medarbejderen lader firmabilen op – og alle de vigtige datoer!

Kontakt os gerne på tlf. 55736701, hvis du vil vide endnu mere.

Tilbagebetal ikke ulovlige kapitalejerlån

Hvis man som kapitalejer personligt får hævet penge i sit selskab, medfører tilbagebetaling dobbeltbeskatning.

Hvis en kapitalejer med bestemmende indflydelse, hæver penge i sit selskab, skal beløbet beskattes på hævetidspunktet som udbytte eller løn. Det er udelukkende beskatningen, der er tale om. Der er selskabsretligt ikke tale om udbytte eller løn. Selskabsretligt er der tale om at selskabet har et tilgodehavende hos kapitalejeren, og denne manglende sammenhæng mellem de skattemæssige og de selskabsretlige regler, forvirrer – naturligvis – rigtig mange mennesker.

Problemerne opstår, hvis kapitalejer ikke har en mellemregning med selskabet, som tillader at der hæves penge fra selskabet. Selskabet foretager således et udlån til kapitalejer. Dette er i de fleste situationer ulovligt, da kapitalselskaber som udgangspunkt ikke må have tilgodehavender hos kapitalejere eller ledelse.

Beskatningen undgås ikke ved at tilbagebetale det ulovlige kapitalejerlån. Derfor: lad være med at tilbagebetale et kapitalejerlån. Hvis man tilbagebetaler beløbet, men alligevel skal beskattes, betaler man skat af noget man ikke har modtaget. Og hvis man hæver pengene igen for at betale skatten, bliver de beskattet igen.

Hvis det – bevidst eller ubevidst – går galt, og selskabet har fået et tilgodehavende på dig / du er kommet til at skylde selskabet penge: Kontakt din revisor. Undlad at betale. Eller man kan sige som tommelfingerregel: ”Start med at stoppe.”

Der kan nemlig ske udligning af lånet på 2 faconer som udelukkende medfører enkelt beskatning, og samtidig udligning af lånet. Men der er en række formalia at overholde på vejen, og kun godkendt revisor kan formentligt hjælpe: Der er tale om at uddele fordringen som lån eller udlodde fordringen som udbytte.

Undgå lånet i første omgang
Man kunne her godt sige ”Stop med at starte.” Her er nogle få tips til at undgå lånet i første omgang:

Undlad at bogføre på mellemregningen. Uafklarede transaktioner bør i stedet bogføres på en ”konto for uafklarede posteringer”, indtil der er sket afklaring. Så undgår man at mellemregningen utilsigtet kommer til at udvise et tilgodehavende af denne grund.

Sørg for at der altid er komfortabelt med penge på mellemregningen. Så er der plads til fejltagelser, fx at man ved en fejl får anvendt selskabets kreditkort.

Jævnlig bogføring medfører at man jævnligt får overblik over mellemregningen. Sørg derfor for at holde bogholderiet opdateret ofte.

Tal med din revisor. Allerbedst inden en transaktion foretages. Men også selvom uheldet er ude, og det er gået galt. Vi kan guide dig til at udbedre forholdet bedst muligt.

Husk ordsprogene:
Stop med at starte: Sørg for at kapitalselskabet ikke får et tilgodehavende hos kapitalejer, i første omgang.

Start med at stoppe:  Hvis uheldet er ude, og det er gået galt: Tilbagebetaling løser ikke problemet. Men gør det oftest værre.

Kontakt os på tlf. 55736701 hvis du vil vide mere.

Har du styr på ferieloven?

Du tænker måske ikke på ferie lige nu, men det er netop nu du skal have hånd om det, inden året slutter.

Krav på ferie
Alle medarbejdere omfattet af ferieloven har krav på mindst 4 ugers ferie. Det er implementeret således, at hvis medarbejderen ikke har holdt 4 ugers ferie, mister de retten til den resterende ferie. Hvis medarbejderen, i ferieafholdelsesperioden således har afholdt fx 3 uger, mistes retten til den resterende ferie.

Ferieafholdelsesperioden
Den indeværende ferieafholdelsesperiode dækker at medarbejdere opsparer ferie 1. september 2021 til 31. august 2022, men medarbejderen har 16 måneder til at afholde den samme ferie. Ferieafholdelsesperioden løber fra 1. september 2021 til 31. december 2022 (16 måneder). Det er således inden for denne periode, medarbejderen skal have afholdt mindst 4 ugers ferie.

Den femte ferieuge
Den 5. ferieuge kan efter aftale med arbejdsgiveren overføres til næstkommende ferieår eller udbetales. Hvis der ikke er aftalt noget skriftligt mellem medarbejderen og arbejdsgiveren senest den 31. december, skal den eventuelt manglende afholdelse af femte ferieuge udbetales. Det er dog en forudsætning, at der i løbet af ferieafholdelsesperioden er afholdt mindst 4 uger. Hvis medarbejderen ikke har afholdt mindst 4 uger, mister medarbejderen således retten til både 4. og 5. uge.

Feriehindring
Hvis medarbejderen har været lovligt forhindret i at afholde sin ferie, gælder reglen ikke. Det er for eksempel sygdom eller barsel. Travlhed eller manglende lyst til at holde ferie, er ikke en gyldig feriehindring. Man kan se mere om feriehindringer her.

Feriefonden
Arbejdsgiveren er pligtig til at overføre beløbet for den tabte ferie til Arbejdsmarkedets Feriefond, hvilket betyder, at der ikke er et økonomisk incitament til at afholde medarbejderen fra at holde ferie. Medarbejderen kan dog ikke få del i disse penge. De bliver bl.a. delt ud til forskellige feriefonde, som anvender pengene til at købe ferieboliger, som de lejer billigt ud til de medarbejdere som er omfattet af fonden. F. eks. har kommuner deres egen Feriefond.

Arbejdsgivers muligheder
Det er arbejdsgiverens ret at beslutte, at alt ferie skal afholdes i løbet af ferieafholdelsesperioden. Dette varsles med 3 måneder for hovedferien og 1 måned for restferien.

6. ferieuge mv.
Feriefridage og feriedage, som ligger udover de fem uger, er ikke reguleret i ferieloven. De er styret af overenskomster eller kontraktuelle forhold.

Befordringsfradrag og Kørselsgodtgørelse

Befordringsfradrag og kørselsgodtgørelse er sat op. Som en konsekvens af prisstigninger på brændstof mv., har Skatterådet forhøjet fradraget for befordringsfradrag (kørslen mellem hjem og arbejde) og satsen for skattefri kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel.

Befordringsfradrag

Befordringsfradraget er ændret med virkning fra 1. januar 2022. Hvis man allerede har indtastet et forventet befordringsfradrag på forskudsopgørelsen for 2022, kan der derfor være behov for at ændre dette. Satserne sættes lidt op i forhold til tidligere. Det vil fortsat være sådan at der ikke er fradrag for de første 24 km (12 kilometer hver vej), mens fradraget efterfølgende er 2 kroner og 16 øre for kørte kilometer op til 120 km. Herefter er satsen en krone og 8 øre.

0-24 km.:          0 kr. pr. kilometer
25-120 km.:       2,16 kr. pr. kilometer
>120 km.:          1,08 kr. pr. kilometer

Kørselsgodtgørelse

Satserne for skattefri kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel bliver først ændret fra 1. maj 2022, da en tidligere ændring ville medføre ændringer til allerede foretagne indberetninger mv. De tidligere satser gælder dermed fra 1. januar 2022 til 30. april 2022. Og de nye satser gælder fra 1. maj 2022 til 31. december 2022. De nye satser er:

Kørsel til og med 20.000 kilometer årligt                3,70 kr. pr. kilometer
Kørsel ud over 20.000 kilometer årligt                   2,17 kr. pr. kilometer
Cykel, knallert, scooter eller el-løbehjul                 0,57 kr. pr. kilometer.

Regnskabspligt udskydes én måned

Fremadrettet skal årsrapporter for selskaber mv. først skulle indleveres til Erhvervsstyrelsen 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. For regnskabsåret, der slutter med udgangen af 2021, vil det være den 30. juni 2022. Dette vil ikke bare gælde for regnskabet for kalenderåret 2021, det vil fremadrettet være en permanent ændring.

Ikrafttrædelsen
Der er ikke fremsat lovforslag endnu. Vi gætter på at reglen kommer til at gælde for regnskabsår der starter 1.1.2021 eller senere. Der er formentlig ikke meget tvivl om at ændringen dermed vil gælde for årsrapporter som dækker kalenderåret 2021. Der er derimod mere tvivl, om reglen om udskydelse også vil gælde for et skævt regnskabsår der starter før den 1. januar 2021. Hvis en virksomhed eksempelvis er stiftet 1. oktober 2020, og første regnskabsår løber fra stiftelsesdatoen 1. oktober 2020 til 31. december 2021, er det endnu uvist om reglen vil komme til at gælde. Det fremtidige lovforslag om ændring af årsregnskabsloven, vil afsløre dette.

Kontakt os hvis du vil vide mere.

Regeringen har fremlagt lovudkast til ny bogføringslov

Den medfører ganske væsentlige ændringer.

Digital opbevaring

Efter lovudkastet indføres der krav om at bogføringsmateriale og bilag opbevares digitalt. Dvs. alle bilag skal scannes eller på anden måde foreligge digitalt. Dog gælder kravet ikke for detailhandelsvirksomheders kassestrimler og tilsvarende interne bilag. Kravet indføres særligt for at forbedre muligheden for at kunne gennemføre skattekontrollen. Kravet vil ikke gælde personlige virksomheder med en omsætning under 300.000 kr.

Der var i det oprindelige lovforslag indsat en 10 dages frist for at scanne bilagsmaterialet, når de var bogført. Denne frist …

Læs mere …

Frist for indberetning af Corona slutafregninger udsættes

Skrevet 28. september 2021.

Der er i øjeblikket frist for indberetning af slutafregninger for Corona kompensation for faste omkostninger, løn og selvstændige den 30. september 2021. Hvis virksomheden ikke når at indberette inden fristen, udsendes en rykker med 30 dages frist. Dvs. i praksis udsættes fristen 1 måned. Ændringsbekendtgørelser udestår endnu, men må forventes meget …

Læs mere …

Frist udsættes

Frist for indberetning af Corona slutafregninger udsættes – faste omkostninger og tabt omsætning

Der er i øjeblikket frist for indberetning af slutafregninger for Corona kompensation for faste omkostninger og selvstændige den 30. september 2021. Hvis virksomheden ikke når at indberette inden fristen, udsendes en rykker med 30 dages frist. Dvs. i praksis udsættes fristen 1 måned. Ændringsbekendtgørelser udestår endnu, men må forventes meget snart.

Hvis virksomheden ikke indberetter inden den nye frist, skal kompensationen som helhed tilbagebetales.

Læs mere …

Feriepenge – nu er det tid

I forbindelse med overgang til samtidighedsferie (ny ferieordning) blev feriepenge for den såkaldte overgangsperiode 1. september 2019 – 31. august 2020 indefrosset – i første omgang hos arbejdsgiverne. Indefrysningen vedvarer til den enkelte medarbejder forlader arbejdsmarkedet, som følge af pension, efterløn el lign.

Nu er tiden kommer hvor arbejdsgiver skal tage stilling til, om man fortsat selv vil administrere pengene, eller om man ønsker at indbetale til Lønmodtagernes Feriemidler (LF). LF har i juli måned udsendt skriv herom til virksomhedernes E-boks, med link, som skal bruges såfremt man ikke …

Læs mere …

Rentefrie lån til mange virksomheder

Nu kan der anmodes om rentefrit lån. Ordningen er valgfri, og tildeles kun til de som søger.

A-skat mv.

Små og mellemstore virksomheder kan fra onsdag 3. februar 2021 ansøge om at få udbetalt den A-skat og am-bidrag, de rettidigt har angivet for august 2020 og december 2020, som et rentefrit lån. Skattestyrelsen vurderer at det omfatter 130.000 virksomheder og knap 8 mia. kr.

Ansøgning

Man skal søge via virk.dk, og der skal søges senest den 31. marts 2021. Skattestyrelsen, som står for behandlingen af ansøgningerne, vil behandle alle ansøgninger inden for 5 arbejdsdage. Link til ansøgning.

Læs mere …

Nye hjælpepakker

Som led i yderligere nedlukning af landet den 11. december 2020, åbnes der nu for almindelige hjælpepakker. Det er ikke en forudsætning, at man er omfattet af restriktioner.

Som følge af covid-19 restriktioner i nu 69 kommuner fra 11. december 2020, er der indgået politisk aftale om at genåbne de generelle kompensationsordninger.

Hvem omfattes af ordningerne?
Kompensationsordningerne gælder for alle virksomheder i Danmark, uanset om man er omfattet af restriktioner. Blot man bliver påvirket af covid-19 situationen.

Tidsmæssig udstrækning

Kompensationsordningerne gælder fra den 9. december 2020 og – indtil videre – til 3. januar 2021. Der er enighed om, at forlænge ordningerne hvis restriktioner forlænges efter den 3. januar 2021.

Læs mere …

Din Revisor Informerer

Så er det nye nummer af Din Revisor Informerer på “gaden”. Klik og læs hele bladet med gode tips, information og vigtige datoer.

Kompensation for tabt omsætning

til selvstændige og freelancere for perioden 9. juli – 31. august 2020

Er du og din virksomhed ramt af omsætningsnedgang som følge af Covid_19 så er der indtil udgangen af november måned mulighed at søge om kompensation for tabt omsætning.

Du kan søge om kompensation fra denne ordning hvis du opfylder følgende krav,

Din omsætning har været mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned før coronavirus/covid-19.

Du har maksimalt 25 fuldtidsansatte. Antallet af ansatte opgøres i hele årsværk i virksomheden. Virksomhedsejer og medarbejdende ægtefælle tæller ikke med i de 25 fuldtidsansatte.

Du har et forventet tab i omsætning på mindst 30 % som følge …

Læs mere …

 

 

 

Feriepenge indefrysning

Nu skal der snart indberettes indefrosne feriepenge. Men der er stadig grundlag for fejl og tvivl.

Indefrysningsperioden

Medarbejdere har optjent et års feriepenge i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020, som ikke er blevet udbetalt til medarbejderen pga. overgang mellem gammel og ny ferielov. Arbejdsgiver skal i stedet indbetale feriepengene til fonden Lønmodtagernes Feriemidler.

Arbejdsgiver kan vælge at beholde og skylde pengene indtil medarbejderen forlader arbejdsmarkedet, oftest i form af pensionering. På dette tidspunkt vil arbejdsgiver modtage en opkrævning fra fonden.

Hvis arbejdsgiver ønsker at beholde og skylde pengene skal man årligt tilkendegive at man ønsker at skylde. Der bliver i givet fald tillagt rente, som endnu er ukendt, men forventes at udgøre omkring 2,5% årligt.

Læs mere …

 

IVS omregistrering – lettelser

Iværksætterselskaber får nu både mere tid til omregistrering og mindre krav til kapital.

Tid

Iværksætterselskaber blev besluttet afskaffet i 2019. Selskaberne fik 2 år til at omregistrere sig. Fristen for omregistrering blev sat til 15. april 2021. En frist som er blevet udfordret af COVID-19 krisen, hvor mange har oplevet mindre mulighed for positiv indtjening til at sikre kapitalkravet på mindst 40.000 kr. Derfor forlænges fristen nu til 15. oktober 2021.

Kapital

Der er et krav til kapital på omregistreringstidspunktet på mindst 40.000 kr. Det var formuleret således at der skal være selskabskapital samt reserver der kan overføres til selskabskapital på mindst 40.000 kr. Der skulle samlet set være en positiv …

Læs mere …

 

Kompensationspakker og misbrug

De mange mia. kr. i coronavirus-kompensation kan måske være tillokkende at misbruge. Men hvad er konsekvenserne?

Eksempler på misbrug

Der kan være eksempler på at man forsøger at manipulere lidt eller meget for at blive stillet mere gunstigt i forhold til kompensationsordningerne.

Ved ordningen om kompensation for tabt omsætning for selvstændige, skal man have et omsætningstab på mindst 30%. Og ved ordningen om kompensation for faste omkostninger kræves der et omsætningstab på mindst 35%. Hvis man nu undlader at indregne indtægter i kompensationsperioden, eller forsøger at udskyde indtægter fra kompensationsperioden til efter kompensationsperioden, vil man kunne påstå en større omsætningsnedgang end reelt, og dermed få ret til mere …

Læs mere …

 

Skal jeg søge kompensation nu?

På faste omkostninger, ordningen bliver opdateret – skal jeg søge nu eller vente?

Ændringer blev aftalt blandt politikerne 18.4.2020

Det er aftalt at ordningen forlænges med perioden 9. juni til og med 8. juli (1 måned). Ansøgere vil skulle ansøge særskilt om kompensation for perioden 9. juni til 8. juli, dvs. virksomheder vil skulle søge to gange. Der er endnu ikke kommet lovgivning til dette. Dvs. vi ved ikke præcist hvordan man har tænkt sig denne udvidelse. Vi gætter på at udvidelsen kommer til at ske proportionalt / forholdsmæssigt, og således ikke medfører en ekstra revisorerklæring.

Samtidig sættes minimumsgrænsen for omsætningstab ned til 35%. Det er nu på 40%.

Der er nu et maksimum på 60 mio. kr. i kompensation per virksomhed. Dette ændres

Læs mere …

 

COVID-19 kompensationsordning

Hvordan opnår jeg optimal kompensation?

De forskellige kompensationsordninger

Mange virksomheder er påvirket af coronavirus-krisen, de fleste i negativ retning, og oplever større eller mindre omsætningsnedgang. Blandt andet fordi mange virksomheder er pålagt lukket af staten. Mange spår et samlet fald i bnp i 2020 af samme årsag. For at modvirke de negative konsekvenser, har staten indført en række kompensationsordninger, for at afbøde situationen. Det er fx kompensation til omkostninger efter en aflysning af et større arrangement med over tusind deltagere (500 hvis særlig risikogrupper), refusion af sygedagpenge i forbindelse med coronavirus herunder karantæne, udskydelse af …

Læs mere …

 

Corona kompensation til selvstændige

Nu er der pengekompensation til selvstændige, der som følge af Coronavirus har det svært.

Kompensation for omsætningsnedgang til virksomhedsejere

Du kan få økonomisk kompensation for 75% af et forventet omsætningstab i perioden 9.3.2020 – 9.6.2020, sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i sidste regnskabsår, hvis …

Læs mere …

 

Stop indbetaling af B-skat

Den ekstraordinære coronakrise får Skattestyrelsen til at åbne et vindue for enkeltmandsvirksomheder, som skal betale B-skatterate. Hvis forskudsopgørelsen justeres, stoppes skattebetalingen automatisk.

Den situation, som Danmark og den øvrige verden befinder sig i i denne tid, kalder på ekstraordinære løsninger. Særligt for ca. 140.000 enkeltmandsvirksomheder …

Læs mere …

 

Coronavirus og likviditet

Fra regeringens side bliver der taget initiativer til afhjælpning af dele af erhvervslivet.

Mange virksomheder – både store og små – må forvente at denne situation også får indvirkning for dem – hvis det ikke allerede er sket.

Derfor – tøv ikke med at tage fat i os, med henblik på at få justeret de skattebetalinger til, som vi har mulighed for at justere via Skat.dk.

Selskabsskat
For selskaber, kan der være acontoskattebetaling i marts måned, som vi kan hjælpe med at få reduceret eller nulstillet. Betalingsfristen er her den 20. marts – så der er denne uge til at få det på plads.

Selvstændige erhvervsdrivende og enkeltmandsvirksomheder
For selvstændige, der betaler B-skat, kan vi ikke ændre, i den forfaldne betaling for indeværende måned.

Læs mere …

 

Coronavirus og lønkompensation

Som følge af Coronavirus-situationen, kommer der økonomisk hjælp til de virksomheder som hjemsender medarbejdere.

Problemet

Det har allerede nu, eller bliver snart nødvendigt for mange arbejdsgivere at opsige medarbejdere eller hjemsende dem, fordi der ikke er nok at lave. Det gælder fx virksomheder i underholdningsindustrien, for eksempel biografer, cafeer, legelande og så videre. Det kunne også for eksempel være restauranter eller rejseselskaber.

Én løsning

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har 15.3.2020 indgået en aftale om en midlertidi

Læs mere …

 

Info om Corona

Danmark er i en svær, sundhedsmæssig situation – som vi selvfølgelig også er nød til at forholde os til.

Derfor har vi taget disse forholdsregler:

Aftalte personlige møder er, som udgangspunkt, aflyst. Men vi kan jo uden problemer aftale et telefonmøde med en eller flere personer ad gangen – eller kommunikere via FaceTime, e-mail og underskrive/få underskrevet regnskaber og dokumenter med videre via penneo.

Hvis vi allerede har aftalt et personlige møde, ringer vi og aftaler nyt telefonmøde.

Kontoret holdes åbent – men med reduceret bemanding, da kolleger i et vist omfang arbejder hjemmefra.

Ved aflevering af materiale, beder vi jer lige ringe først og ved ankomst venligst afvente ved skranken.

Vi har i skrivende stund, heldigvis ikke konstateret at nogle af medarbejdere er ramt af Coronavirus. Men det kan jo vise sig at være en stakket frist – i forhold til det hurtige tempo sygdommen har vist sig at udvikle sig med.

Vi håber hele Danmark kommer så skånsomt gennem krisen som muligt, når vi alle gør vores til, at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

 

Med venlig hilsen og på genhør.

 

Søren Funder                Stig Henriksen

Skattefri seniorpræmie

Hvis du bliver ved med at arbejde, efter du får ret til pension, får du en kontant skattefri præmie.

Præmien

Hvis man arbejder i 12 måneder fra man opnår ret til folkepension, modtager man en præmie fra staten på 42.840 kr. Præmien er skattefri og udbetales automatisk til lønmodtagere, herunder også til lønmodtagere som er ansat i et selskab, ejet af dem selv. Hvis man er selvstændig erhvervsdrivende (personligt ejet virksomhed), skal man selv søge om præmien. Det er ikke et krav, at man har udskudt udbetalingen af (opsætter) folkepension. Der kan dog være en gevinst ved opsætning, i form af venteprocent. Den skattefri seniorpræmie modregnes ikke i pensionstillæg, boligydelse og ældrecheck og heller ikke i en ægtefælles ydelser.

Betingelser

  Læs mere her

   

   

   

   

   

   

   

  Nyt om regnskab, revision og skat

  Her er det nye nummer af DIN REVISOR INFORMERER, som på let og overskuelig vis giver værdifuld viden om økonomi og fortæller om nye regler og tiltag inden for regnskab, revision og skat.

  Vi har i dette temanummer fokus på it-sikkerhed, og du kan læse om:

  • En it-sikkerhedsspecialist giver fire gode råd til, hvordan du kan bekæmpe hackerangreb.
  • En gennemgang af begreberne CEO fraud, phishing og ransomware som kan volde IT-problemer
  • Vigtigheden af at tage backup af data, som kan være kritiske at miste.
  • Sikker opbevaring af følsomme data indgår som en del af GDPR-reglerne. Læs om fem store faldgruber i forbindelse med GDPR.
  • ID Design og Taxa 4x35 er af Datatilsynet blevet anklaget for ikke at overholde GDPR-reglerne.

  Læs mere her

   

   

   

  Revisor er blevet pålagt at underrette om ulovlige lån hos sine kunder til Bagmandspolitiet.

  Ulovlige lån er hvidvask

  Definitionen på hvidvask i Danmark er ”Uberettiget at modtage eller skaffe sig eller andre del i økonomisk udbytte eller midler, der er opnået ved en strafbar …

  Læs mere her

   

  Feriepenge – hvad skal jeg konkret huske?

  Overgangsreglerne for feriepengelovgivningen, medfører at der er en række forhold, som skal huskes. Du bør som virksomhedsejer/-administrator mindst være opmærksom på følgende:

  Efterårsferie og juleferie 2020

  Hvis din medarbejder f.eks. ønsker at holde 1 uges efterårsferie i uge 42 2020, opstår problemer  …

  Læs mere her

  Er dit selskab under tvangsopløsning?

  Hvis man ikke indsender et selskabs årsregnskab, sendes selskabet til tvangsopløsning hos Skifteretten. Selskaber kan også sendes til tvangsopløsning hos Skifteretten af andre grunde end manglende regnskab, bl.a. hvis der ikke er …

    Læs mere her

  Gavekort og moms – større tab i vente

  Fra 1.7.2019 skal moms af gavekort som noget nyt oftest betales ved udstedelsen. 

  Nye regler 

  Fra 1.7.2019 skal momsen afregnes ved udstedelsen af gavekortet. Dvs. forretningen skal betale momsen af gavekortets værdi til Skat ved udstedelsen. Hvis gavekortet aldrig anvendes, er der ikke mulighed for at få momsen tilbage. Dvs. pengene er ’tabt’. 

  Hvad er omfattet? 

  De nye regler gælder hvis leveringslandet og momssatsen er kendt. Der er dermed …  Læs mere her

   

   

  Iværksætterselskaber afskaffes

  Hvornår?
  Den er 28. februar 2019 fremsat lovforslag om afskaffelse af ordningen om iværksætterselskaber. Fra den dag lovforslaget vedtages, kan der ikke længere stiftes Iværksætterselskaber. Det er uvist hvornår det vedtages, men det er sat til 1.behandling i Folketinget den 12. marts 2019.

  Hvad så i stedet?
  Ved lovforslagets vedtagelse til 40.000 kr. Dette har virkning samme Læs mere her

   

   

  Ny ejendomsbeskatning!

  Der kommer nye ejendomsvurderinger efter 9 år. Og et nyt beskatningssystem. Hvor har vurderingen størst betydning for de fleste? Det er i dag ejendomsvurderingerne fra 2011 der danner grundlag for beskatning af din bolig. Det gælder ejendomsskat og ejendomsværdiskat. Læs mere her

   

   

  Sidste chance for registrering af reelle ejere

  11.000 virksomheder risikerer at blive tvangsopløst, fordi de ikke har registreret reelle ejere. Erhvervsstyrelsen udsender i øjeblikket breve til virksomheder, som endnu ikke har registreret sine reelle ejere på Virk.dk. Hvis ikke de reelle ejere registreres inden 4 uger, sendes virksomhederne til tvangsopløsning i skifteretten.

   

   

  Nu skal email krypteres

  Du må ikke længere sende følsomme eller fortrolige oplysninger via e-mail, uden at denne er krypteret e.l. Dette gælder alle danske virksomheder, institutioner, fonde og foreninger mv. Reglerne gælder dog ikke for privatpersoner.

  Datatilsynet strammer nu op omkring e-mails

  Hvis e-mailen indeholder følsomme eller fortrolige data, skal den krypteres. Der kan være andre sikkerhedsforanstaltninger, men kryptering er den oplagte. Læs mere her

  Få større skattefradrag for omkostningerne, end der er brugt

  For at fremme forsøgs- og forskningsaktiviteterne i Danmark, og dermed konkurrenceevnen, får virksomheder nu større skattefradrag for omkostningerne, end der er brugt.

  Fradragets størrelse

  Man får nu fradrag med op til 10% mere end der er brugt. Men det indføres over nogle år. I 2018 og 2019 får man fradrag med 101,5 procent. I 2020 er det 103 procent. Læs mere her

   

   

  Fakta om forældrekøb af ejerlejlighed

  Problemet med at finde noget at bo i, som ung studerende, løses i nogle tilfælde – og mer og mer – ved, at forældrene køber en ejerlejlighed, og lejer den ud til junior. Det rejser en række skatte- og regnskabsmæssige spørgsmål. Nedennævnte gælder for almindelige ejerlejligheder, men ikke for andelsboliger.  Læs mere her

   

  Forhøjet godtgørelse af elafgift fra 1. maj 2018.

  Du kan som virksomhed få mere godtgjort/tilbagebetalt af elafgiften på el som anvendes til varme, aircondition og varmt vand. Og private med elvarme skal betale mindre for deres elektricitet.

  Virksomheder kan få tilbagebetalt 50,7 øre pr. kWh  Læs mere her

   

  FUNDER & HENRIKSEN REVISION | GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB | NORGESVEJ 2 | DK-4700 NÆSTVED
  TLF. 5573 6701 | INFO@FHREVISION.DK